گزارش صوتی وتصویری

وو

.وو

و

*******گزارش صوتی پنج شب روضه اربعین سائلین الزهرا سبلم الله علیها*******

.

فایل صوتی روضه حاج موسی علی نژاد را دانلود کنید

دانـــــــــــــلــــــــــــــــنود

و

و

فایل صوتی روضه حاج مهدی مقدم را دانلود کنید

دانـــــــــــــلــــــــــــــــنود

و

و

فایل صوتی روضه حاج سعید قربانی را دانلود کنید

دانـــــــــــــلــــــــــــــــنود

و

و

وففف

فایل صوتی روضه حاج علی مشکینی را دانلود کنید

دانـــــــــــــلــــــــــــــــنود

و

و

فایل صوتی روضه حاج حیدر خمسه را دانلود کنید

دانـــــــــــــلــــــــــــــــنود

و

و

فایل صوتی روضه حاج محمد نوروزی را دانلود کنید

دانـــــــــــــلــــــــــــــــنود

و

و

فایل صوتی سینه زنی حاج علی داوریفر را دانلود کنید

دانـــــــــــــلــــــــــــــــنود

و

و

.

.

*******گزارش تصویری پنج شب روضه اربعین سائلین الزهرا سبلم الله علیها*******

و

وsafar95-28

safar95-29safar95-34

safar95-27safar95-26 safar95-31 safar95-30safar95-35safar95-36safar95-11safar95-9safar95-12safar95-3 safar95-4 safar95-5safar95-2safar95-18safar95-25safar95-17fdfd-2 fdfd-1safar95-33safar95-32 safar95-23safar95-13 safar95-14 safar95-15 safar95-8safar95-10safar95-6 safar95-7safar95-20safar95-22 safar95-21safar95-1safar95-19safar95-16

نظر دهيد